تعهدات ما :

۱- شرکت کهن داده پرداز صداقت  متعهد مي گردد بر اساس موضوع قرارداد از لحاظ ارائه خدمات فني و نحوه انجام كار رضايت مشتری را بطور كامل جلب نمايد و هرگونه اعتراض يا عدم رضايت مشتری از كار انجام شده كه به موضوع قرارداد مربوط مي گردد بايد هرچه سريعتر از سوي شرکت  رسيدگي شده و ترتيب اثر داده شود.
۲ – هر گونه اشتباه از طرفين در تنظيم ، ارسال و پرداخت صورتحساب هزينه ها قابل برگشت مي باشد.
۳- هرگونه تغيير در مفاد قرارداد كه به توافق طرفين رسيده باشد بصورت الحاقيه قرارداد تنظيم و پس از امضاء براي طرفين قابل اجرا خواهد بود.
۴- چنانچه شرکت  نسبت به وجوه دريافتي بابت هر صورتحساب معترض باشد مي‌بايست حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از دريافت ، مراتب را کتباً و با ذکر دلايل و مستندات لازم به کارفرما اعلام نمايد. در غير اينصورت موضوع تأييد شده تلقي خواهد شد.
۵- شرکت  پس از تاييد مشتری در مورد اتمام كار پروژه هيچ گونه تعهدي بابت نگهداري ، پشتيباني ، ارتقاء ، تغيير محتوا و هم چنين هيچ گونه مسئوليتي در مورد مشكلات بانك ، خرابي و توقف سرور ندارد و چنانچه مشتری مايل باشد با انعقاد يك قرارداد پشتيباني با مجري كه بطور جداگانه تنظيم مي گردد مسائل مربوط به پشتيباني و نگهداري سايت را مرتفع مي‌نمايد.
۶- شرکت  در رابطه با هزينه راه اندازي سايت ( اجاره فضا و ثبت دامنه ) و همچنين هزينه شارژ ساليانه سايت هيچگونه تعهدي ندارد.
۷- خدمات تلفني از ساعت ۹صبح تا ۱۶عصر .و پاسخگویی ایمیل از ساعت ۹صبح تا ۲۱ شب

تعهدات مشتری :

۱- مشتری موظف است از زمان تاريخ شروع قرارداد و در طول زمان انجام پروژه اطلاعات مورد نياز سايت را در هر زماني که شرکت  درخواست مي کند در اسرع وقت در اختيار او قرار دهد.
۲- كليه كسورات قانوني اعم از ماليات ، حق بيمه و گرفتن مفاصالحساب از تامين اجتماعي بعهده واگذارنده ( مشتری ) است.
۳- هزينه عکاسي صنعتي ، تايپ ، ترجمه ، انيميشن هاي خاص ، تهيه و توليد موسيقي ، صدا و فيلم ، ديجيتايز كردن موسيقي و صدا و فيلم ، تغييرات اساسي در ساختار سايت و موارد متفرقه ديگر بعهده مشتری مي باشد.
۴- ارسال درخواست كتبي درصورت نياز به اعزام كارشناس و پرداخت مبلغ اعزام با توجه به اعلام مجموعه طبق توافق از قبل صورت گرفته بین مشتری و شرکت .
۵- پرداخت به موقع اقساط توسط مشتری به شرکت  در زمانهاي تعيين شده بند ۴ اين قرارداد (درصورت عدم پرداخت به موقع اقساط قرارداد توسط مشتری، شرکت  تعهدي در ارائه خدمات نخواهد داشت).
تعهدات طرفین:
فورس ماژور به هنگام بروز حوادث غير مترقبه و ساير عوامل خارج از اختيار مشاور از قبيل (و نه محدود به ) جنگ ، اعتصاب اغتشاش عمومي ، صاعقه ، آتش سوزي ، زلزله ، سيل ، توفان ، بيماري هاي واگيردار ، اثرات موضوعي خورشيد بر روي ماهواره ها ، اشكالات ناشي از ماهواره ، محدوديت صادرات و واردات ، محدوديت تبادل ارزي با خارج ، وضع قوانين و مقررات و دستورالعملهاي دولتي و مانند اينها تا زماني كه وضعيت فوق العاده و تبعات آن برطرف نشده باشد ، به گونه اي كه انجام تعهدات و خدمات اين قرارداد را با اشكال مواجه كند مسئوليتي متوجه مجري نخواهد بود.
در صورت وقوع پيش آمدهاي فوق با تشكيل كميته هاي مركب از مجري و كارفرما موضوع مورد بررسي قرار خواهد گرفت و اجراي موضوع اين قرارداد تا رفع حوادث مذكور در اين ماده به حالت تعليق در خواهد آمد و در صورتي كه حالت تعليق از سه ماه بيشتر به طول انجاميد ، مجري و كارفرما حق خواهند داشت كه با قيمتها و پيشنهاد جديدي كه متناسب با شرايط و عوامل زمان تعيين و از طرف مجري به كارفرما اعلام مي‌گردد به كار ادامه دهند.
حل اختلاف طرفين قرارداد سعي خواهند كرد هرگونه اختلاف در تفسير شرايط و مسائل اجرايي قرارداد را از طريق مذاکره حل و فصل نمايند. در صورتيكه در مورد اختلاف با مذاكره مستقيم به توافق نرسيدند ، مسئله مورد اختلاف به مراجع ذيصلاح دادگستري ارجاع و رأي صادره براي طرفين لازم الاجرا خواهد بود